Nieuwsbericht Nieuwsbrief 2: Uitnodiging en agenda ALV

28 januari 2019

<< Terug naar overzicht

Uitnodiging en agenda ALV

Algemene ledenvergadering op 11 februari 2019

Het bestuur van T.C. Nijmegen-Quick nodigt alle leden van harte uit op de algemene ledenvergadering (ALV). Deze vindt plaats op maandag 11 februari 2019 om 20.00 uur in ons clubgebouw aan de Nijmeegsebaan 141. Hieronder vinden jullie de agenda. Deze agenda, de concept notulen van de ALV 2018 en het jaarverslag 2018 zijn te vinden op onze website www.nijmegenquick.nl.

Agenda ALV T.C. Nijmegen-Quick 11 februari 2019:

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Mededelingen en berichten van verhindering
 3. Notulen van de algemene ledenvergadering dd. 20-2-2018 (zie website)
 4. Jaarverslag 2018 (zie website)
 5. Financieel overzicht 2018 (ter vergadering bijgevoegd)
  1. Jaarcijfers vereniging
  2. Verslag kascontrolecommissie
  3. Décharge bestuur
  4. Verkiezing nieuwe kascontrolecommissie
 6. Begroting 2019 (ter vergadering bijgevoegd)
 7. Voorstel tot aanpassing van het rookbeleid
 8. Voorstel ten aanzien van restitutie contributiegelden bij blessures
 9. Terugkoppeling enquête training
 10. Verkiezing nieuwe bestuursleden
  1. Aftredend en herkiesbaar: R. van Loon (technische commissie)
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

 

<< Terug naar overzicht