Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon is er voor leden, werknemers of trainers die meldingen of klachten hebben over ongewenst gedrag zoals: agressie en geweld, seksuele intimidatie / ongewenste intimiteiten, pesten of discriminatie. De taken van de vertrouwenspersoon bestaan onder andere uit:
  • het verzorgen van eerste opvang van leden die zijn lastiggevallen en die hulp en advies nodig hebben
  • het nagaan of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is
  • het slachtoffer informeren over andere oplossingsmogelijkheden, zoals klachtenprocedures
  • het desgewenst begeleiden, als het lid de zaak aan de orde wil stellen bij het bestuur of de algemene ledenvergadering
  • het doorverwijzen naar andere hulpverlenende instanties, bijvoorbeeld een mediator
  • het geven van voorlichting over de aanpak van ongewenst gedrag
  • het adviseren en ondersteunen van het bestuur bij het voorkomen van ongewenst gedrag
  • het registreren van gevallen van ongewenst gedrag
Een vertrouwenspersoon gaat altijd vertrouwelijk om met de informatie die door leden wordt gegeven. Er is een geheimhoudingsplicht.
Binnen de tennisclub Nijmegen-Quick is Lotte Nuyten de vertrouwenspersoon. Zij is te bereiken via [email protected] of via telefoonnummer 06-10717161.